КОМПЮТЪРНИ ЛАБОРАТОРИИ И ЗАЛИ

 • Лаборатория "Интерактивна система за сигурност" - D5, учебен комплекс "D"Open or Close


  Специализираната лаборатория - D5 – "Интерактивна система за сигурност" е създадена с цел да се обезпечи прилагането на съвременните методи и форми за обучение на студентите за използване на леко стрелково оръжие, във всички образователно-квалификационни степени по специалност „Системи за сигурност” от професионално направление 9.1. Национална сигурност в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Тренажорната система се състои от симулатор, базиран на високотехнологичен компютър, даващ възможност за работа с различни системи леко стрелкови оръжия и тренировъчни програми, осигуряваща повишаване качеството на подготовка на студентите при ограничени ресурси за провеждане на учебните задачи. Интерактивна система за сигурност поставя обучаемите сред високотехнологично мултимедийно обкръжение с качествено цифрово изображение, действие на голям екран и реалистично пространствено озвучаване. Симулаторът пресъздава критични моменти и несигурността в реалните оперативни ситуации като внезапна преценка, потенциално смъртоносни грешки, нерешителност, внезапен страх, недостатъчно разбиране на положението, изненадваща атака, премигване и др. Специализираната лаборатория използва симулациите в обучението на студентите по практическото усвояване на адекватно имитиране на различни условия на обстановката, при която се развиват действията и възможност за вземане на решение от обучаемите в “реално време”. Обучението се провежда при моделиране на сложни атмосферни условия, многообразие на цели, релеф, разстояние на стрелбата и способи за поразяване на целите.

 • Лаборатория "Ситуационен център за управление на кризи" - D4, учебен комплекс "D"Open or Close


  Специализираният кабинет „Ситуационен център за управление на кризи“ е създаден с цел да се обезпечи прилагането на съвременните методи и форми за преподаване на учебния материал, воденето на практическите занятия и оценяването на подготовката на студентите, обучаващи се във всички образователно-квалификационни степени по специалност „Системи за сигурност” от професионално направление 9.1. Национална сигурност в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Специализираният кабинет осигурява използването на моделирането и симулациите в обучението на студентите по практическото усвояване на функционалните задължения на структурите и звената в кризисните щабове на областно и общинско ниво, свързани с управление и реагиране при кризи, породени от природни бедствия. Практическата реализация на проекта представлява компютърен модел на последствията от настъпването на наводнения в определени райони на страната, имаща приложение в учебния процес на студентите от специалност „Системи за сигурност”. Чрез ситуационния център, базиран на компютърна учебна система, се проиграват различни ситуации, при изпълнението на които студентите решават задачи, свързани с вземане на управленски решения на областно и общинско ниво при кризи, настъпили в резултат от бедствието. В ситуационния център на база сключено споразумение между Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способностите на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия – (CMDR COE) при МО и ШУ „Епископ Константин Преславски“ се обучават студенти от магистърска програма „Управление на кризи и реагиране при бедствия“. Работата на ситуационния център бе представена от зам.-началника на Центъра полк. Орлин Николов.

 • Лаборатория "Програмиране на Siemens контролери" - D1, учебен комплекс "D"Open or Close

  Оборудване: 6 работни места с програмируеми логически контролери PLC и софтуер SIEMENS TIA Portal, MATLAB, AutoCAD, MPLab и др. Възможности: Реализация на графична програмна среда за анализ, симулация, мониторинг и управление на физическа среда и процес на основата на PLC мрежова платформа.

 • Лаборатория РЛК (Радиолокационен комплекс)Open or Close

  Оборудване: професионална сертифицирана измервателна система за мониторинг на електромагнитни полета SMP2 DUAL, сонди и вграден GPS.

 • Компютърна лаборатория 532, корпус 1, ет.5Open or Close
 • Компютърна лаборатория 534, корпус 1, ет.5Open or Close
 • Зала 510, К1, ет.5 - Ситуационен оперативен център за управление системата за сигурностOpen or Close

  Ситуационен оперативен център за управление системата за сигурност на областно, общинско и фирмено ниво (зала 510, К1)

  В центъра за управление е развърната компютърна мрежа с инсталиран хардуер и софтуер за провеждане на практически занятия по планиране, анализиране и управление на силите и средствата от системата за сигурност на областно, общинско и фирмено ниво, като студентите имат възможност да получат компетенции за бъдещата си професионална реализация. Ситуационният център основно е предназначен за регистрация, визуализация, обработване, анализ и съхраняване на информация, записана с помощта на различни устройства за събиране на данни. По този начин се реализира възможността за използване на персонални компютри като стандартни измервателни и регистриращи прибори (дозиметри, видеонаблюдение, спектроанализатори и др. датчици на информация). Програмното осигуряване е дело на преподаватели и студенти от катедрата и включва широка библиотека от документи, електронни таблици и различни устройства подпомагащи практическата подготовка.

  Ситуационния център позволява студентите да изграждат умения за автоматизирано разработване на отбранително-мобилизационни планове за области, общини и организации изпълняващи задачи свързани с отбранителната подготовка на страната. Бързо вземане на количествени решения по оценка степента на риска, позициониране на огнища на индустриални аварии и природни бедствия и изчисляване на възможни зони за поражение, необходимите средства за защита, евакуация и медицинска помощ.

  В кабинета се обучават студенти по трите образователно-квалификационни степени: „Бакалавър“, „Магистър“ и „Доктор“ от професионално направление 9.1. „Национална сигурност“, област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана“.

 • Компютърна лаборатория 401 (WEBLAB), корпус 3, ет.4Open or Close

  Оборудване: 10 работни места и софтуер за програмиране на PIC процесори и симулационно моделиране, сензор Microsoft Kinect for Windows V2, Софтуер SDK for Kinect.

 • Компютърна лаборатория 8 (КЛ 8), корпус 3, ет.4Open or Close
 • Компютърна лаборатория 423, корпус 3, ет.4Open or Close
 • Учебен комплекс "C"Open or Close
 • Зала C1 (кабинет по интегрирана система за сигурност), Учебен комплекс "C"Open or Close

  В кабинета е изградена Интегрирана система за сигурност, осигуряваща централизирано управление и контрол на достъпа до помещения, сгради, асансьори и др. Идентификацията на лицата се извършва посредством биометрични четци. Контролно-пропускателните устройства са свързани с управляващ компютър от който се зарежда списъка на служителите с правата на достъп. При всяко преминаване в управляващия компютър се записва дата, час на влизане или излизане, кода на картата и номера на контролно-пропускателното устройство. Системата може да се използва както за контрол на работното време, така и за контрол на достъпа. Системата позволява изготвяне на справки за извършените преминавания, за изработено време по зададен период, за извършени нарушения на работното време, за наличен и отсъстващ персонал и др. Софтуерът на системата се състои от два модула за контрол на достъпа и работното време – сървър и клиент. Програмата сървър следи за преминаванията през обектите в реално време и ги записва в база данни MySQL на компютъра. Чрез нея могат да се добавят или редактират личните данни на служителите като име, презиме, фамилия, ЕГН, адрес, телефон, дата на назначаване, отдел, подотдел, длъжност, снимка и да се укаже за кои обекти и по кое време в денонощието да има достъп. Програмата клиент може да се инсталира на други компютри, които се свързват към сървъра през локална мрежа и се осъществява отдалечен контрол на работното време. Кабинет „Интегрирана система за сигурност” (зала C1) разполага с:

  • Компютърна мрежа с кабелен и безжичен интернет;

  • Проектор „NEC” – 1 бр.;

  • Рутер „TP – LINK” – 1 бр.;

  • Демонстрационно табло „Системи за електронна охрана, контрол на достъпа и мониторинг“;

  • Демонстрационно табло „Пожароизвестителна система“;

  • Интегрирана система за видеонаблюдение с 2 операторски места;

  • Интегрирана система за контрол на достъпа с лицев контрол;

  • Безконтактен скенер за пръстови отпечатъци;

  • Биометрична система за контрол на достъпа AV-100;

  • IR бариера;

  • Аудио-озвучителна система;

  В кабинета се обучават студенти по трите образователно-квалификационни степени: „Бакалавър“, „Магистър“ и „Доктор“ от професионално направление 9.1. „Национална сигурност“, област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана“.

 • Зала C2 (Кабинет по компютърни мрежи), Учебен комплекс "C"Open or Close
 • Зала C3 (кабинет по географски информационни системи), Учебен комплекс "C"Open or Close
 • Зала C4 (кабинет по методи за изпитвания на материали и измервания), Учебен комплекс "C"Open or Close
 • Лекционна зала C5, Учебен комплекс "C"Open or Close
 • Компютърна лаборатория C6, Учебен комплекс "C"Open or Close
 • Компютърна лаборатория 513 (методи за безразрушителен контрол), корпус 3, ет.5Open or Close
 • Лекционна зала 503, корпус 3, ет.5Open or Close
 • Лаборатория "Производствени технологии"Open or Close