СЪБИТИЯ

  • Президентът на Република България разгледа новите лаборатории във Факултета по технически наукиOpen or Close


    Специализираният кабинет "Ситуационен център за управление на кризи" - D4 (катедра "Управление на системите за сигурност") е създаден с цел да се обезпечи прилагането на съвременните методи и форми за преподаване на учебния материал, воденето на практическите занятия и оценяването на подготовката на студентите, обучаващи се във всички образователно-квалификационни степени по специалност „Системи за сигурност” от професионално направление 9.1. Национална сигурност в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Специализираният кабинет осигурява използването на моделирането и симулациите в обучението на студентите по практическото усвояване на функционалните задължения на структурите и звената в кризисните щабове на областно и общинско ниво, свързани с управление и реагиране при кризи, породени от природни бедствия. Практическата реализация на проекта представлява компютърен модел на последствията от настъпването на наводнения в определени райони на страната, имаща приложение в учебния процес на студентите от специалност „Системи за сигурност”. Чрез ситуационния център, базиран на компютърна учебна система, се проиграват различни ситуации, при изпълнението на които студентите решават задачи, свързани с вземане на управленски решения на областно и общинско ниво при кризи, настъпили в резултат от бедствието. В ситуационния център на база сключено споразумение между Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способностите на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия – (CMDR COE) при МО и ШУ „Епископ Константин Преславски“ се обучават студенти от магистърска програма „Управление на кризи и реагиране при бедствия“. Работата на ситуационния център бе представена от зам.-началника на Центъра полк. Орлин Николов.


    Специализираната лаборатория - "Интерактивна система за сигурност" - D5 (катедра "Управление на системите за сигурност") е създадена с цел да се обезпечи прилагането на съвременните методи и форми за обучение на студентите за използване на леко стрелково оръжие, във всички образователно-квалификационни степени по специалност „Системи за сигурност” от професионално направление 9.1. Национална сигурност в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Тренажорната система се състои от симулатор, базиран на високотехнологичен компютър, даващ възможност за работа с различни системи леко стрелкови оръжия и тренировъчни програми, осигуряваща повишаване качеството на подготовка на студентите при ограничени ресурси за провеждане на учебните задачи. Интерактивна система за сигурност поставя обучаемите сред високотехнологично мултимедийно обкръжение с качествено цифрово изображение, действие на голям екран и реалистично пространствено озвучаване. Симулаторът пресъздава критични моменти и несигурността в реалните оперативни ситуации като внезапна преценка, потенциално смъртоносни грешки, нерешителност, внезапен страх, недостатъчно разбиране на положението, изненадваща атака, премигване и др. Специализираната лаборатория използва симулациите в обучението на студентите по практическото усвояване на адекватно имитиране на различни условия на обстановката, при която се развиват действията и възможност за вземане на решение от обучаемите в “реално време”. Обучението се провежда при моделиране на сложни атмосферни условия, многообразие на цели, релеф, разстояние на стрелбата и способи за поразяване на целите.