НАУЧНО-УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА И КРИТИЧНАТА ИНФРАСТРУКТУРА КЪМ ФАКУЛТЕТА ПО ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ НА ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”

За контакти:

Директор: гл. ас. д-р Здравко Юриев Кузманов

e-mail: z.kuzmanov@shu.bg

Научен секретар: доц. д-р инж. Доника Величкова Диманова

e-mail: d.dimanova@shu.bg


За нас:

Научно-учебният център по защита на информацията и критичната инфраструктура (ЦЗИКИ) към Факултета по технически науки на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” започва работа през 2019 г. Основна цел е развиването на активна научноизследователска дейност при решаването на практико-приложни задачи в областта на защита на информацията и критичната инфраструктура. ЦЗИКИ е член на Индустриален Клъстер Сигурност (ИКС), който работи за индустриално и технологично развитие, разработва стратегически документи, инициира и участва в процеса на промяна в нормативната база, т.ч. в сферата на висшето и професионално образование и обучение, стандартизацията и др.


Основни задачи:

1. Организиране и провеждане на системни изследвания в областта на защита на информацията, противодействието на деструктивни въздействия върху комуникационни и информационни системи и върху критичната инфраструктура;
2. Създаване на собствена научна продукция;
3. Организиране и участие в научни форуми, посветени на съвременните методи за защита на информацията и критичната инфраструктура;
4. Проучване и анализ на националните и чуждестранните научни постижения в областта на защитата на информацията и критичната инфраструктура;
5. Осигуряване на методическо ръководство на студенти и докторанти в областта на защитата на информацията и критичната инфраструктура;
6. Работа по проекти, съвместно с други национални и чуждестранни научни звена;
7. Организиране на публични лекции на изявени учени в областта на защита на информацията и критичната инфраструктура;
8. Популяризиране на дейността на ЦЗИКИ в национален и международен мащаб;
9. Осъществяване на културен обмен на студенти и докторанти с други национални и чуждестранни научни звена;
10. Развиване и обогатяване на специализирана библиотека и научен архив.

Научен съвет:

гл. ас. д-р Здравко Кузманов – директор
доц. д-р инж. Доника Диманова – научен секретар
доц. д-р инж. Христо Христов
доц. д-р Нели Димитрова
доц. д-р инж. Огнян Фетфов
доц. д-р инж. Андрей Богданов
доц. д-р инж. Тихомир Трифонов
доц. д-р инж. Петър Боянов
проф. д-р инж. Иво Великов (Държавна комисия по сигурността на информацията)
доц. д-р Радослав Узунов
д-р инж. Николай Николов (Държавна агенция „Национална сигурност“)
д-р инж. Неделчо Неделчев
докторант инж. Константин Стоянов (Държавна агенция „Национална сигурност“)
Съставът на Научния съвет е приет от ФС на ФТН на заседание, проведено на 19.09.2019 г. с протокол № ФД-02-14/19.09.2019 г.)

Списъчен състав:

проф. д-р инж. Иво Великов
доц. д-р инж. Доника Диманова
доц. д-р инж. Христо Христов
доц. д-р инж. Огнян Фетфов
доц. д-р Нели Димитрова
доц. д-р инж. Андрей Богданов
доц. д-р инж. Тихомир Трифонов
доц. д-р инж. Петър Боянов
доц. д-р Радослав Узунов
гл. ас. д-р Здравко Кузманов
д-р инж. Николай Николов
д-р инж. Неделчо Неделчев
докторант инж. Константин Стоянов

Правилник за устройството и дейността на Научно-учебния център за защита на информацията и критичната инфраструктура