Мисия и цели

Мисия на Факултета по технически науки

  • да заема престижно място в българското образователно и научно пространство в областта на техническите науки, като прилага съвременни академични стандарти, нови информационни и комуникационни технологии;
  • да предоставя академично образование на европейско равнище, основано на принципите на хуманизма, толерантността и отчитащо индивидуалните потребности, способности и интереси на обучаемите;
  • да подпомага и стимулира иновативното мислене, да провежда активна научноизследователска дейност в полза на бизнеса и обществото. да провежда обучение, което отговаря на изискванията на пазара на труда;
  • да стимулира разширяването на пълномощията и отговорносттите на всички катедри в рамките на служебните им задължения.

Основна стратегическа цел на ФТН

Да подготвя висококвалифицирани и конкурентноспособни кадри съобразно изискванията на пазара на труда и изискванията на бизнес средата в региона и в страната, като поставя в центъра на политиката си студента като пълноправен партньор и активна страна в образователния процес

Приоритетни насоки

  • Поставяне на студента в центъра на образователната политика като активна страна
  • Активно поддържане на политика за развитие на научноизследователската и художественотворческата дейност
  • Модернизиране на системата за информационно осигуряване на факултета
  • Уважение на достойнството и интересите на студентите