Научни проекти

Новини и събития за проекти
  • Покана за подаване на заявление за участие по дейност №12 „Дейности за изходяща мобилност на студенти, докторанти, постдокторанти, специализанти, млади учени, изследователи, учени“ по проект BG05M2OP001-2.016-0010 “Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението по професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“
  • Покана за подаване на заявление за участие по дейност №7 „Краткосрочни специализации на преподаватели в асоциираните партньори“ по проект BG05M2OP001-2.016-0010 “Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението по професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“
  • Покана за подаване на заявление за участие по дейност №6 „Обучения на преподаватели от партниращите български висши училища“.по проект BG05M2OP001-2.016-0010 “Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението по професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“s