Докторски програми


Катедра "Сигурност на информационни и комуникационни технологии"
Докторска програма "Корпоративна сигурност"
PhD Program Corporative Secutiry
Докторска програма "Организационна сигурност"
PhD Program Organizational Secutiry
Докторска програма "Администранивна сигурност"
PhD Program Administrative Secutiry
Катедра "Комуникационна и компютърна техника"
Докторска програма "Автоматизирани системи за обработка на информация и управление"
Докторска програма "Комуникационни мрежи и системи"
Докторска програма "Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката"
Докторска програма "Радиолокация и радионавигация"
Катедра "Геодезия"
Докторска програма 02.16.01 "Обща, висша и приложна геодезия"
Докторска програма 02.16.03 "Картография (вкл. тематично географско картографиране)"
Докторска програма 02.16.05 "Фотограметрия и дистанционни методи"
Докторска програма 02.16.07 "Земеустройство (включително кадастър и оценка на недвижими имоти)"
Катедра "Инженерна логистика"
Докторска програма "Инженерна логистика"

Нормативни документи


//to do