НАУЧНИ ФОРУМИ И ИЗДАНИЯ


МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ МАТТЕХ

Научна дейност
Научната конференция с международно участие МАТТЕХ е един от значимите научни форуми, организирани от Факултета по математика и информатика и Факултета по технически науки при Шуменски университет "Епископ Константин Преславски". За престижното ниво на конференцията говори широката гама участници от национални университети и международни организации - САЩ, Полша, Румъния, Португалия, Турция, Русия и Украйна и др. Тематичната структура на конференцията обхваща аспектите на математиката, физиката, компютърната информатика, компютърните информационни технологии, комуникационната и компютърна техника и технологии, както и информационните, техническите и икономическите проблеми на системите за сигурност, геоматиката, общото инженерство и техническите системи.
Обособен е и раздел, представящ обученията по математика и информатика, икономика и управление. Студентската секция е неизменна част от сесиите на всяка конференция. Периодичността на конференцията има двугодишен характер. Конференцията има своите финансови крепители в лицето на Фонд „Научни изследвания“ и "Пашабахче България" ЕАД, гр. Търговище.

ДРУГИ НАУЧНИ ФОРУМИ


НАУЧНИ ИЗДАНИЯ


ГОДИШНИК НА ФАКУЛТЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

ДРУГИ НАУЧНИ ИЗДАНИЯ


Journal Scientific and Applied Research
International Journal - Science Education Innovation