Научноизследователска дейност


Международни, национални и университетски научни проекти
 • 2021 Проект РД-08-128/04.02.2021 "Лаборатория за изпитване на топологии и комуникации"
 • 2020 Университетски проект РД-08-107/31.01.2020Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2020
 • 2020 – 2023 Национален проект BG05M2OP001 -2.013-0001 Студентски практики – Фаза 2
 • 2020 Проект РД-08-82/27.01.2020 "Изследване приложението на дистанционните методи и технологии в картографирането на пространствени обекти"
 • 2020 Hаучноизследователски проект РД-08-123/03.02.2020 "Динамика на конкурентната среда на националния пазар на образователни услуги (2015-2020)"
 • 2019 Проект РД-08-95/01.02.2019 "Изследване ефективността на ГНСС технологии в режим РТК, съвместно с мобилни ГИС, за нуждите на кадастъра"
 • 2019 Университетски проект РД-08-75/30.01.2019 "Усъвършенстване на способностите за съхранение на данни в интегрирана среда за информационна сигурност"
 • 2019 Университетски проект РД-08-91/31.01.2019 "Мониторинг на информационната среда в Шуменски университет"
 • Проект BG05M2ОP001-1.001-0004 УНИТе (Университети за Наука, Информатика и Технологии в е­обществото)
 • 2018 Етап 1 "Проектиране, конструиране и реализация на опитен образец" от проект "Изследване на интерфейси в интелигентен комплекс за повсеместен компютинг"
 • 2018 – 2023 Национален проект BG05M2ОP001-1.001-0004 УНИТе (Университети за Наука, Информатика и Технологии в е­обществото)
 • 2018 РД-08-144/08.02.2018 "Интегрирана развойна тестова среда за информационна сигурност"
 • 2018 Европейски проект "Управление на риска при мащабни инфраструктури в румънско-българската трансгранична област". ROBG (15.3.1.017)
 • 2018 Проект РД-08-161/09.02.2018 "Мониторинг на мелиоративни и хидротехнически обекти с използване на ГНСС технологии и безпилотни управляеми въздушни и аква технически средства"
 • 2018 Проект РД-08-117/06.02.2018 "Приложение на радиочестотното разпознаване в логистичните системи"
 • 2018 Университетски проект РД-08-144/08.02.2018 "Интегрирана развойна тестова среда за информационна сигурност"
 • 2018 Университетски проект РД 08-140/08.02.2018 "Монигоринг на образователната и научноизследователската дейност в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски“ в контекста на взаимодействието образование-наука-практика"
 • 2017 "Програмиране на микроконтролери в развойна среда ARDUINO"
 • 2017 Проект BG05M20P001-2.002-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 1”
 • 2017 Проект РД-08-66/01.02.2017 "Дистанционни методи за събиране и обработка на оперативна геопространствена информация в кризисни ситуации, базирана на безпилотни управляеми въздушни и аква технически средства"
 • 2017 Университетски проект РД-08-78/03.02.2017 "Програмиране на микроконтролери в развойна среда ARDUINO"
 • 2017 Университетски проект РД-08-77/03.02.2017 "Създаване на пространствена база данни на обектите от критичната инфраструктура в сектор енергетика (подсектор електро енергетика)"
 • 2016 Университетски проект РД -08-87/04.02.2016 "Програмиране и приложение на PLC"
 • 2016 Проект РД-08-100/05.02.2016 "Интердисциплинарно изследване на Мегалитите в България"
 • 2016 Проект РД-08-97/05.02.2016 "Изследване на съвременни геоинформационни моделирания на базата на фотограметрични и дистанционни методи"
 • 2016 Университетски проект РД-08-114/08.02.2016 "Ситуационен център за управление на кризи и реагиране при бедствия - наводнения"
 • 2016 Университетски проект РД-08-85/04.02.2016 "Мониторинг на дейностите за оценка и управление на качеството на образованието в ШУ в контекста на новите образователни политики и динамиката на пазара на образователни услуги"
 • 2015 Университетски проект РД-08–279/12.03.2015 "Приложение на KINECT сензори в комуникационно-информационните системи"
 • 2015 Проект РД-08-314/13.03.2015 "Изследване на геодинамични процеси в района на черноморския шелф със съвременни геодезични и дистанционни методи"
 • 2015 Университетски проект РД–08-312/13.03.2015 "Ситуационен център за управление на системата за сигурност на организацията"
 • 2015 Университетски проект "Стеганография и сигурност в облачните услуги"
 • 2015 Национален проект BG051PO001-3.3.06-003 "Изграждане и устойчиво развитие на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки"
 • 2015 Международен проект "Участие в IEEE Central European Student and Yong Profesionals Congress (CEuSYP 2015 Zagreb) на студентските клонове на Института на инженерите по електротехника и електроника и младите професионалисти от Централна и Източна Европа
 • 2014 - 2016 Университетски проект "Мониторинг на реализацията на възпитаниците на ШУ"
 • 2014 Университетски проект РД-08–221/11.03.2014 "WEB лаборатория по комуникационно- информационни системи"
 • 2014 Проект РД-08-285/2014г. "Интердисциплинарно изследване на Мегалитите в България"
 • 2014 Проект РД-08-263/14.03.2014 "Усъвършенстване на технологията за създаване на геоинформационни модели за нуждите на геодезията и географията в лаборатория ГИС"
 • 2014 Университетски проект РД-08-203/06.03.2014 "Учебна платформа за проектиране и менижиране на система за видеонаблюдение, контрол на достъпа и пожароизвестяване"
 • 2014 Национален проект BG-051-Р 0001-3.1.07.0040 "Образованието в ШУ -Еп.К.Преславски, в служба на икономиката и знанието"
 • Проект BG051P0001-3.3.06-0055 "Създаване на информационна среда за мотивация и стимулиране на младите изследователи в Унибит" – Европейски социален фонд, министерството на образованието, младежта и науката, оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
 • 2014 Университетски проект РД–08-203/06.03.2014 "Проектиране и менажиране на система за видеонаблюдение, контрол на достъпа и пожароизвестяване"
 • Проект BG051 P0001-1.1.10-0036 "Обучени и мотивирани за трудова реализация", по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси
 • Проект BG051PO001-3.06-003 "Изграждане и устойчиво развитие на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки"
 • 2013 Проект РД-08–265/14.03.2013 "Идентификация на системи за управление в комуникационно-информационните технологии"
 • Проект BG051RO001-3.3.07-0002 "Студентски практики"
 • Проект BG051PO001-3.3.06-003 "Изграждане и устойчиво развитие на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки"
 • BG051PO001-4.3.04-0016. "Нови възможности за учене през целия живот чрез модернизация на Център за дистанционно обучение към Национален военен университет „Васил Левски”" по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
 • BG051PO001-3.1.07-0011 "Актуализиране на учебните програми в НВУ „В Левски” в съответствие с изискванията на пазара на труда"
 • 2013 Университетски проект РД-08-265/14.03.2013 "Идентификация на системи за управление в комуникационно-информационните технологии"
 • 2013 Университетски проект РД–08-304/15.03.2013 "Учебна платформа за проектиране и менажиране на интегрирана среда, включваща системи и технологии, осигуряващи екологичност и енергийна ефективност"
 • 2013 Проект РД-08-279/15.03.2013 "Създаване на комплекс за геодезически изчисления – II-ро ниво"
 • 2013 Участие в проект „Методи, алгоритми и програми за паралелна обработка в областта на информационната сигурност и изкуствения интелект” – финансиран от фонд НИ на ШУ, вх.№ РД-08-250/2013
 • 2012 Проект BG051P0001-4.3.04-0020 "Модернизиране на центъра за дистанционно обучение на ШУ чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение"
 • 2012 Университетски проект РД-05-228/03.03.2012 " Изграждане на система за контрол на достъпа чрез използване на специализирани технически средства"
 • 2012 – 2014 BG051PO001-3.3.06-003 "Изграждане и устойчиво развитие на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки"
 • 2012 - 2014 Национален проект BG051P0001-4.3.04-0020 "Модернизиране на центъра за дистанционно обучение на ШУ чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение"
 • 2012 – 2013 BG051P0001-4.3.04-0020 "Модернизиране на центъра за дистанционно обучение на ШУ чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение"
 • 2012 Университетски проект РД-05-252/15.03.2012 "Програмиране и използване на PIC микроконтролери"
 • 2012 Проект РД-05-251/15.03.2012 "Създаване на комплекс за геодезически изчисления – 1-во ниво (лаборатория по Географски Информационни Системи)"
 • 2011 Университетски проект РД-05-146/25.02.2011 "IP управление на технологични обекти"
 • 2010 Университетски проект РД-05-308/08.03.2010 "Лазерно сканиране на 3D обекти"
 • 2010 Проект РД-07-1130/ 15.04.2010 "Високопроизводителна система за паралелни изчисления (cluster)"
 • 2009 Университетски проект РД-07-543/31.03.2009 "Мониторинг и изследване на физически и технологични процеси"
//to do