Научно-учебни центрове


Научно-учебен център по защита на информацията и критичната инфраструктура към факултета по технически науки на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”

За нас:

Научно-учебният център по защита на информацията и критичната инфраструктура (ЦЗИКИ) към Факултета по технически науки на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” започва работа през 2019 г. Основна цел е развиването на активна научноизследователска дейност при решаването на практико-приложни задачи в областта на защита на информацията и критичната инфраструктура. ЦЗИКИ е член на Индустриален Клъстер Сигурност (ИКС), който работи за индустриално и технологично развитие, разработва стратегически документи, инициира и участва в процеса на промяна в нормативната база, т.ч. в сферата на висшето и професионално образование и обучение, стандартизацията и др.

Основни задачи:

 1. Организиране и провеждане на системни изследвания в областта на защита на информацията, противодействието на деструктивни въздействия върху комуникационни и информационни системи и върху критичната инфраструктура;
 2. Създаване на собствена научна продукция;
 3. Организиране и участие в научни форуми, посветени на съвременните методи за защита на информацията и критичната инфраструктура;
 4. Проучване и анализ на националните и чуждестранните научни постижения в областта на защитата на информацията и критичната инфраструктура;
 5. Осигуряване на методическо ръководство на студенти и докторанти в областта на защитата на информацията и критичната инфраструктура;
 6. Работа по проекти, съвместно с други национални и чуждестранни научни звена;
 7. Организиране на публични лекции на изявени учени в областта на защита на информацията и критичната инфраструктура;
 8. Организиране на публични лекции на изявени учени в областта на защита на информацията и критичната инфраструктура;
 9. Популяризиране на дейността на ЦЗИКИ в национален и международен мащаб;
 10. Осъществяване на културен обмен на студенти и докторанти с други национални и чуждестранни научни звена;
 11. Развиване и обогатяване на специализирана библиотека и научен архив.

Научен съвет:

 • гл. ас. д-р Здравко Кузманов – директор
 • доц. д-р инж. Доника Диманова – научен секретар
 • проф. д-р инж. Христо Христов
 • доц. д-р Нели Димитрова
 • доц. д-р инж. Огнян Фетфов
 • доц. д-р инж. Андрей Богданов
 • доц. д-р инж. Тихомир Трифонов
 • доц. д-р инж. Петър Боянов
 • проф. д-р инж. Иво Великов (Държавна комисия по сигурността на информацията)
 • доц. д-р Радослав Узунов
 • д-р инж. Николай Николов (Държавна агенция „Национална сигурност“)
 • д-р инж. Неделчо Неделчев
 • докторант инж. Константин Стоянов (Държавна агенция „Национална сигурност“)

Съставът на Научния съвет е приет от ФС на ФТН на заседание, проведено на 19.09.2019 г. с протокол № ФД-02-14/19.09.2019 г.)

Списъчен състав:

 • проф. д-р инж. Иво Великов
 • доц. д-р инж. Доника Диманова
 • проф. д-р инж. Христо Христов
 • доц. д-р Нели Димитрова
 • доц. д-р инж. Огнян Фетфов
 • доц. д-р инж. Андрей Богданов
 • доц. д-р инж. Тихомир Трифонов
 • доц. д-р инж. Петър Боянов
 • доц. д-р Радослав Узунов
 • гл. ас. д-р Здравко Кузманов
 • д-р инж. Николай Николов
 • д-р инж. Неделчо Неделче в
 • докторант инж. Константин Стоянов
Нормативни документи и правилници
//to do